station-mini-usb-pay-display-diagram_Windows POS w- Mini – Ready to send to Mini